Arkivplan.no

IKA Hordaland 2018 -

DSC_0027

DSC_0007

DSC_0007

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei arkivverksemd organisert med heimel i lov om interkommunale selskap. IKA Hordaland eigast av tilsaman 32 kommunar og forvaltar deira historiske kommunale arkiv, både på papir og elektronisk. Vi tilbyr fleire tenester innanfor arkivforvaltning, som kurs, ordning og rettleiing.

Jamfør føreskrift om offentlege arkiv § 4 skal alle offentlege organ ha ein ajourført arkivplan. Denne skal vise kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags innstuksar, reglar, planar som gjeld verksemda. 

Føremålet med arkivplanen er at den skal vere IKA Hordaland sitt kvalitetssystem for arkivdanning og arkivforvalting,  og vere eit viktig internt arbeidsreiskap og styringsverktøy.

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for handsaming av all informasjon og dokumentasjon hjå IKA Hordaland. Alle tilsette er forplikta til å halda seg orientert om arkivplanen sitt innhald, og følgje dei retningsliner og rutinar som planen inneheld.

Oppdatering av planen skal gjennomførast årleg av Arkivplanansvarleg. Dagleg leiar har det overordna arkivansvaret.

 

IKAH Linear Logo_PNG